fbpx

Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administrator danych 

Administratorem danych jest JAWEX sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, ul. Jagiellońska 25, zarejestrowana pod numerem KRS 000003734, posiadającą NIP: 657–023–33–71, REGON: 290056033

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email szumen@szumen.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://szumen.pl/kontakt/, telefonicznie pod numerem +48 41 366 40 09 lub pisemnie: Kielce 25–608, ul. Jagiellońska 25

Wszelkie dane jakimi dysponuje firma JAWEX sp. z o. o. zostały podane przez Państwa zgodnie z wymogami ustawowymi (np. dane na fakturach — na mocach przepisów prawa podatkowego), dane podane przy okazji zawierania umów handlowych, składania zamówień. Dysponujemy również danymi z informacji umieszczonych w formularzu kontaktowych oraz mailach.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu:

NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. B) I LIT. C) RODO W CELU

  • zawarcia i wykonania umowy– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, jak również rozpatrywanie reklamacji
  • podjęcia na Pani/ Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

NA PODSTAWIE PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU ADMINISTRATORA TJ. NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. F) RODO] W CELU:

  • marketingu produktów i usług własnych administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług,
  • organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
  • możliwość dochodzenia i obrony roszczeń,

NA PODSTAWIE ODRĘBNEJ ZGODY [TJ. NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. A) RODO] W CELU:

  • marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać udzielona przez Panią/ Pana,

Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e‑mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) – zgodnie z pozyskaną zgodą

Odbiorcy danych

Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, którymi są m. in.: podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa.

Ponadto Pani/ Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. do firm obsługujących nas w zakresie informatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, podmiotom przetwarzającym dane w celu realizacji reklamacji, windykacji należności.

Okres przechowywania danych

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji zawartej przez Panią/ Pana  umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy,

W zakresie danych objętych zgodą – do czasu jej wycofania. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/ Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych w tych celach lub do momentu cofnięcia zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/ Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/ Pan zwróci administrator może pobrać opłatę.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/ Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/ Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/ Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/ Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/ Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/ Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane przez administratora w celu zawarcia i wykonania Umowy. Z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne (na podstawie zgody), których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora, jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.